top of page
School Application

הרשמה

מתקשרים ומתאמים שיחת הכרות עם ועדת קבלת תלמידים 054-6806015. 

 

לאחר השיחה במידה ומעוניינים להמשיך בתהליך קובעים תאריך לתחילת תקופת נסיון.

 

במהלך תקופת הניסיון מתנסים בהשתלבות בחיי היום יום בבית הספר.

תקופת הניסיון תחל לאחר שימולאו התנאים הבאים:

לילדים ממוא"ז גולן - ההורים קיבלו אישור של קב"סית המועצה לשבוע נסיון ווידאו שאישור בכתב יגיע לבית הספר.

תיאום עם נציג ועדת קבלת תלמידים. 

 

בסוף תקופת הניסיון ובמידה ויש עניין להמשיך את תהליך הכניסה מתאמים עם נציג ועדת קבלת תלמידים שיחת קבלה.

בשיחה זו חייבים להשתתף הילדים, שני ההורים ונציגי ועדת קבלת תלמידים.

בסיום השיחה יוחלט על המשך תהליך הקליטה. 

bottom of page