top of page
DSC_6605x.jpg

ההתנהלות הפנימית בבית הספר

יום בבית הספר

ביום לימודים טיפוסי ניתן למצוא תלמידים בכל הגילאים, עוסקים במגוון פעילויות. חלקם יושבים בסלון ומנהלים שיחות, חלקם קוראים, חלקם מנגנים וחלקם יושבים מול המחשב או עוסקים באומנות. סדר היום של כל תלמיד נקבע על ידו, לפי רצונו ותחומי העניין שלו. אין מערכת שעות כללית ואין חובת השתתפות בפעילויות השונות המתרחשות בבית הספר. הלמידה מתרחשת בכל מקום ובכל זמן בבית הספר בין אם בשיחה, במשחק, בלמידה עצמית או בקבוצות. כל התלמידים והצוות מחוייבים בשמירה על חוקי בית הספר והנהלים בתקנון בית הספר. חוקי בית הספר נקבעים ונאכפים ע"י התלמידים והצוות באופן מלא ושווה באמצעות מוסדות בית הספר.


הפרלמנט

בית הספר מנוהל על ידי הפרלמנט, בו יש קול שווה לכל תלמיד או איש צוות (חברי בית הספר). הפרלמנט הוא הסמכות העליונה הקובעת את חוקי בית הספר, התקציב, בעלי תפקידים, ענייני משמעת ונושאים הנוגעים לניהול חיי היומיום של בית הספר. את הפרלמנט מנהלים יו"ר הפרלמנט ומזכיר הפרלמנט הנבחרים באופן דמוקרטי לתפקיד. בפרלמנט רשאי כל חבר להביע את עמדתו לגבי הנושאים השונים וניתנת לו זכות הצבעה. החוקים נקבעים מתוך יוזמות חברי בית הספר. כל חוק שנחקק בפרלמנט עובר הצבעת רוב וניתן לתיקון או ביטול במידת הצורך.


הועדה לזכויות הפרט (וזה"פ)

הגוף המשפטי של בית הספר. הועדה עוסקת בכל ענייני המשמעת, ויש לה הסמכות לקבל החלטות ולהעלות לדיון בפרלמנט עבירות משמעת חמורות. הועדה מורכבת מתלמידים ואנשי צוות ומתכנסת מידי יום. ההשתתפות בועדה היא חובה ומתבצעת בתורנות. הועדה עוסקת בתלונות על הפרות חוקי בית הספר שהוגשו לה בכתב על ידי תלמידים או אנשי צוות. אחרי שמיעת טענות הצדדים מחליטה הועדה על המשך הטיפול.


פקידים וועדות

בעלי התפקידים נבחרים לכך בפרלמנט בית הספר. הם אחראים על תחומים שונים כגון: קבלת תלמידים, כספים, נוכחות, ניקיון, אחזקה, וכו'. בסמכותם לקבוע נהלים ולאכוף אותם.


תאגידים

תאגיד הוא קבוצת אנשים המתעניינים בנושא משותף ורוצים לקדם אותו בבית הספר באמצעות פעילויות, אירועים, שיעורים, גיוס כספים, רכישת ציוד וכו'. לדוגמא, תאגיד טיולים אחראי על תכנון וביצוע הטיולים בבית הספר. תאגיד חיות מנהל פינת חי, תאגיד מוסיקה מרכז את פעילות המוסיקה, מפיק ערבי הופעות ורוכש ציוד. תאגידים מוקמים לפי יוזמות של תלמידים ואנשי צוות.

bottom of page