top of page

מהי עמדת החינוך הדמוקרטי בנוגע לגבולות?

גבולות, שמרבים כל -כך לדון בהם ולדאוג לקיומם, הינם חשובים ביותר. בהעדרם, אין אפשרות לפעול. כאשר הם קיימים, ברורים ומוסכמים, שוב אין צורך לחשוב עליהם או לייחס להם חשיבות.


בביה"ס הדמוקרטי הבהירות (ידיעת ההליך הדרוש לשם שינוי חוקים בביה"ס) והשקיפות (הידיעה על הפעילות העכשווית במסגרות הדמוקרטיות), הן חלק מעקרונות הבסיס. בלעדיהן לא יכולות להתקיים מעורבות ושותפות רחבות בחיי היום -יום של כלל קהילת ביה"ס.


הטענה היא שחייבים להיות גבולות ברורים בביה"ס. אך אסור לטעות - גבולות הם הבסיס, אך לא המטרה. כלומר, כל עוד הם לא קיימים, הם מהווים את העיסוק המרכזי של ביה"ס (לרוב בגלל בעיות משמעת ומערכות יחסים לא נעימות בין כל מרכיבי קהילת ביה"ס). ברגע שהגבולות מוגדרים וברורים, עליהם לרדת מסדר היום הבית ספרי ולפנות מקום לנושאים אחרים הנוגעים בהתפתחותם של התלמידים.

bottom of page