top of page

איך מתנהלים חייהם של תלמידים שסיימו את בית הספר, והאם הם שונים מבוגרי בתי-ספר אחרים?

יש להם יכולת להיכנס לתהליכי צמיחה, ולערוך שינויים בחייהם, ללא היתקעות ב"מלכודת הביטחון" (השארות במקומות שכבר אינם מרתקים אותם רק מתוך צורך בביטחון).

בקבוצות שעוסקות במאבק למען זכויות האדם בישראל, נמצא היום אחוז גבוה להפתיע של בוגרי החינוך הדמוקרטי. נדמה שהחיכוך המתמיד עם סוגיות שקשורות לכבוד האדם, הוביל רבים מהבוגרים לגעת בתחומים אלה אחרי סיום הלימודים.


תכונה בולטת שמאפיינת רבים מהבוגרים היא חוסר פחד מסמכות.


קל להם ליצור מערכת יחסים נורמלית עם מבוגרים סמכותיים. גם ילדים שהיו תקופה מסוימת בבית הספר שלנו ואחר כך עברו למערכות חינוך רגילות, מצליחים ליצור קשר מיוחד עם מוריהם. העדר פחד מסמכות וקשר טוב וקל עם מבוגרים הם אולי המאפיינים הבולטים ביותר של בוגרי בית-הספר.

bottom of page