top of page

כיצד בית הספר הדמוקרטי מתייחס לילדים שמתקשים להגיע "באופן טבעי" ללימוד של מקצועות יסוד, כמו קריאה, כתיבה וחשבון?

שנים של נסיון במערכות חינוך דמוקרטיות מובילות למחשבה, שאין מקום למונח "לקויי למידה" - המצביע על תהליך למידה "נכון" שמבוסס על מדדי תוכן, זמן ומיומנות.

אנו מעדיפים לדבר על "שונות למידתית" - כל אחד מפתח בהתאם לייחודיותו, המאופיינת באזורי חוזק וצמיחה שונים, קצב וצורת למידה אחרים. ה"שונות הלמידתית" הופכת ללקות רק בעיני אנשי חינוך החיים במערכות חד ממדיות שמכירות ופועלות רק לפי מסלול אחד שנקבע מראש. בית הספר מציע סדנאות בתחומים אלו על מנת להנגיש אותם ביתר קלות עבור ילדים שמתקשים להגיע אליהן באופן טבעי.

bottom of page